Üdvözöljük a

A GDPR előírásainak megfelelően módosul az Infotörvény | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A GDPR előírásainak megfelelően módosul az Infotörvény

2018. július 27.

A július 25-én Magyar Közlönyben megjelentek az Info törvény érdemi módosításai és megismerhetővé váltak a GDPR végrehajtási rendelkezéseinek szánt új szabályok. A törvény módosítására vonatkozó javaslatot az Országgyűlés rendkívüli üléssorozat keretében még július folyamán elfogadta, így az adatkezelőknek is rendkívüli gyorsasággal kell felkészülniük az új szabályok alkalmazására.

A módosítás lényegében háromféle kategóriát állít fel az adatkezelés fajtái között és eszerint differenciál az új vagy GDPR-hoz hasonló szabályok alkalmazása tekintetében.

 

A három adatkezelési típusból az első a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések köre, melyekkel kapcsolatban az uniós rendeletek jogszabályi felsőbbrendűségének megfelelően csak végrehajtási rendelkezések kerültek rögzítésre. Ezen kiegészítő szabályok egy része az adatkezelők egyes kötelezettségeit valamint az érintettek egyes jogait részletezi, bővíti, másik része a Hatóság (jelen esetben a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság) eljárásaira vonatkozó változásokat taglal, míg új elemként megjelenik a bírósági adatkezelési műveletek ellenőrzésének lehetősége is.

 

Az adatkezelőkre vonatkozó új szabály a kötelező – pl. munkaügyi – adatkezelésekkel kapcsolatos felülvizsgálati kötelezettség, mely szerint, ha jogszabály nem határozza meg az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát, az adatkezelők kötelesek az adatkezelés megkezdésétől számítva legalább háromévente felülvizsgálni az adatkezelés szükségességét. A revízióhoz dokumentálási kötelezettség is kapcsolódik, melyet a Hatóság az iratok bekérése által ellenőrizhet. E dokumentációt 10 évig kell megőrizni. Ha az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére köteles, belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell készítenie és alkalmaznia.

 

Az érintetti jogok érvényesítésére vonatkoznak azon szakaszok, melyek a bírósági jogérvényesítés egyes részleteit tartalmazzák. Ezek közül kiemelendő, hogy a perekben azok is részt vehetnek félként, akiknek nincs perbeli jogképességük. Továbbá, az érintett pernyertessége érdekében a Hatóság a perbe beavatkozhat. Végül, az eljáró bíróság elrendelheti majd ítéletének – az adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó adataival együtt történő – közzétételét, ha az ügy széles kört érint, vagy a jogsérelem súlya indokolja, esetleg ha a jogsértő egy közfeladatot ellátó szerv.

 

Az Info tv. rögzíteni fogja, hogy a megállapított fizetési kötelezettségek (bírságok) mérséklésének nem lesz helye a kötelezettek kérelmére, csak részlefizetés vagy halasztott fizetés kérelmezésének enged majd utat a NAIH, de ezekre is csak abban az esetben lehet pozitív választ várni, ha a kötelezett igazolja, hogy a fizetést rajta kívül álló okból nem tudja határidőre teljesíteni vagy az aránytalan nehézséget jelentene a számára.

 

Forrás: www.jogaszvilag.hu